Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

RecDelta: An Interactive Dashboard on Top-k Recommendation for Cross-model Evaluation

Yi-Shyuan Chiang, Yu-Ze Liu, Chen-Feng Tsai, Jing-Kai Lou, Ming-Feng Tsai, Chuan-Ju Wang