Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

ESCM2: Entire Space Counterfactual Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate Estimation

Hao Wang, Tai-Wei Chang, Tianqiao Liu, Jianmin Huang, Zhichao Chen, Chao Yu, Ruopeng Li, Wei Chu