Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs

Wen Zhang, Xiangnan Chen, Zhen Yao, Mingyang Chen, Yushan Zhu, Hongtao Yu, Yufeng Huang, Yajing Xu, Ningyu Zhang, Zezhong Xu, Zonggang Yuan, Feiyu Xiong, Huajun Chen