Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph

Wenwen Gong, Xuyun Zhang, Yifei Chen, Qiang He, Amin Beheshti, Xiaolong Xu, Chao Yan, Lianyong Qi