Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

An Industrial Framework for Cold-Start Recommendation in Zero-Shot Scenarios

Zhaoxin Huan, Gongduo Zhang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Qintong Wu, Lihong Gu, Jinjie Gu, Yong He, Yue Zhu, Linjian Mo