Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

CRET: Cross-Modal Retrieval Transformer for Efficient Text-Video Retrieval

Kaixiang Ji, Jiajia Liu, Weixiang Hong, Liheng Zhong, Jian Wang, Jingdong Chen, Wei Chu