Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Multimodal Disentanglement Variational AutoEncoders for Zero-Shot Cross-Modal Retrieval

Jialin Tian, Kai Wang, Xing Xu, Zuo Cao, Fumin Shen, Heng Tao Shen