Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Uncovering Causal Effects of Online Short Videos on Consumer Behaviors

Ziqi Tan, Shengyu Zhang, Nuanxin Hong, Kun Kuang, Yifan Yu, Jin Yu, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Shiyuan Pan, Jingren Zhou, Fei Wu