Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Graph Collaborative Reasoning

Hanxiong Chen, Yunqi Li, Shaoyun Shi, Shuchang Liu, He Zhu, Yongfeng Zhang