Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Knowledge Enhanced Sports Game Summarization

Jiaan Wang, Zhixu Li, Tingyi Zhang, Duo Zheng, Jianfeng Qu, An Liu, Lei Zhao, Zhigang Chen