Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

MtCut: A Multi-Task Framework for Ranked List Truncation

Dong Wang, Jianxin Li, Tianchen Zhu, Haoyi Zhou, Qishan Zhu, Yuxin Wen, Hongming Piao