Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A Sequence-to-Sequence Model for Large-scale Chinese Abbreviation Database Construction

Chao Wang, Jingping Liu, Tianyi Zhuang, Jiahang Li, Juntao Liu, Yanghua Xiao, Wei Wang, Rui Xie