Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising

Chao Wen, Miao Xu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yuhui Wang, Xiangyu Liu, Yu Rong, Dong Xie, Xiaoyang Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu, Bo Zheng


Anthology ID:
DBLP:conf/wsdm/WenXZZWLRXTYXWC22
Volume:
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022
Year:
2022
Venue:
wsdm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
1129–1139
URL:
https://doi.org/10.1145/3488560.3498373
DOI:
10.1145/3488560.3498373
DBLP:
conf/wsdm/WenXZZWLRXTYXWC22
BibTeX:
Download