Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Crowdsourcing-based Multi-Device Communication Cooperation for Mobile High-Quality Video Enhancement

Xiaotong Wu, Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Shui Yu, Wanchun Dou, Xuyun Zhang