Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation

Ruobing Xie, Yalong Wang, Rui Wang, Yuanfu Lu, Yuanhang Zou, Feng Xia, Leyu Lin