Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Few-shot Link Prediction in Dynamic Networks

Cheng Yang, Chunchen Wang, Yuanfu Lu, Xumeng Gong, Chuan Shi, Wei Wang, Xu Zhang