Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Interpretable Relation Learning on Heterogeneous Graphs

Qiang Yang, Qiannan Zhang, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang