Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Fast Semantic Matching via Flexible Contextualized Interaction

Wenwen Ye, Yiding Liu, Lixin Zou, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin