Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Community Trend Prediction on Heterogeneous Graph in E-commerce

Jiahao Yuan, Zhao Li, Pengcheng Zou, Xuan Gao, Jinwei Pan, Wendi Ji, Xiaoling Wang