Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Leaving No One Behind: A Multi-Scenario Multi-Task Meta Learning Approach for Advertiser Modeling

Qianqian Zhang, Xinru Liao, Quan Liu, Jian Xu, Bo Zheng