Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A GNN-based Multi-task Learning Framework for Personalized Video Search

Li Zhang, Lei Shi, Jiashu Zhao, Juan Yang, Tianshu Lyu, Dawei Yin, Haiping Lu