Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A Counterfactual Modeling Framework for Churn Prediction

Guozhen Zhang, Jinwei Zeng, Zhengyue Zhao, Depeng Jin, Yong Li