Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

AdaptKT: A Domain Adaptable Method for Knowledge Tracing

Song Cheng, Qi Liu, Enhong Chen, Kai Zhang, Zhenya Huang, Yu Yin, Xiaoqing Huang, Yu Su