Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation

Yongchun Zhu, Zhenwei Tang, Yudan Liu, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He