Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Predicting Human Mobility via Graph Convolutional Dual-attentive Networks

Weizhen Dang, Haibo Wang, Shirui Pan, Pei Zhang, Chuan Zhou, Xin Chen, Jilong Wang