Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search

Zhifang Fan, Dan Ou, Yulong Gu, Bairan Fu, Xiang Li, Wentian Bao, Xin-Yu Dai, Xiaoyi Zeng, Tao Zhuang, Qingwen Liu