Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Dy-HIEN: Dynamic Evolution based Deep Hierarchical Intention Network for Membership Prediction

Zhenyun Hao, Jianing Hao, Zhaohui Peng, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Xue Wang, Jian Wang