Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Triangle Graph Interest Network for Click-through Rate Prediction

Wensen Jiang, Yizhu Jiao, Qingqin Wang, Chuanming Liang, Lijie Guo, Yao Zhang, Zhijun Sun, Yun Xiong, Yangyong Zhu