Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A Cooperative Neural Information Retrieval Pipeline with Knowledge Enhanced Automatic Query Reformulation

Xiangsheng Li, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Zhaowei Wang, Xiuqiang He