Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

RecGURU: Adversarial Learning of Generalized User Representations for Cross-Domain Recommendation

Chenglin Li, Mingjun Zhao, Huanming Zhang, Chenyun Yu, Lei Cheng, Guoqiang Shu, Beibei Kong, Di Niu