Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Improving Knowledge Tracing with Collaborative Information

Ting Long, Jiarui Qin, Jian Shen, Weinan Zhang, Wei Xia, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu