Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Non-stationary Continuum-armed Bandits for Online Hyperparameter Optimization

Shiyin Lu, Yu-Hang Zhou, Jing-Cheng Shi, Wenya Zhu, Qingtao Yu, Qing-Guo Chen, Qing Da, Lijun Zhang