Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

ComGA: Community-Aware Attributed Graph Anomaly Detection

Xuexiong Luo, Jia Wu, Amin Beheshti, Jian Yang, Xiankun Zhang, Yuan Wang, Shan Xue