Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation

Yitong Pang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yiming Zhang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Ethan Chang, Bo Long, Jian Pei