Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Scope-aware Re-ranking with Gated Attention in Feed

Hao Qian, Qintong Wu, Kai Zhang, Zhiqiang Zhang, Lihong Gu, Xiaodong Zeng, Jun Zhou, Jinjie Gu