Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

A Simple but Effective Bidirectional Framework for Relational Triple Extraction

Feiliang Ren, Longhui Zhang, Xiaofeng Zhao, Shujuan Yin, Shilei Liu, Bochao Li