Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Diversified Query Generation Guided by Knowledge Graph

Xinyao Shen, Jiangjie Chen, Jiaze Chen, Chun Zeng, Yanghua Xiao