Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression

Nian Liu, Xiao Wang, Lingfei Wu, Yu Chen, Xiaojie Guo, Chuan Shi


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiuWWC0S22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
1601–1610
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512206
DOI:
10.1145/3485447.3512206
DBLP:
conf/www/LiuWWC0S22
BibTeX:
Download