Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

UniParser: A Unified Log Parser for Heterogeneous Log Data

Yudong Liu, Xu Zhang, Shilin He, Hongyu Zhang, Liqun Li, Yu Kang, Yong Xu, Minghua Ma, Qingwei Lin, Yingnong Dang, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiuZHZLKXMLDRZ22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
1893–1901
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3511993
DOI:
10.1145/3485447.3511993
DBLP:
conf/www/LiuZHZLKXMLDRZ22
BibTeX:
Download