Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Prototype Feature Extraction for Multi-task Learning

Shen Xin, Yuhang Jiao, Cheng Long, Yuguang Wang, Xiaowei Wang, Sen Yang, Ji Liu, Jie Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/Xin0LWWYLZ22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2472–2481
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512119
DOI:
10.1145/3485447.3512119
DBLP:
conf/www/Xin0LWWYLZ22
BibTeX:
Download