Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

EvidenceNet: Evidence Fusion Network for Fact Verification

Zhendong Chen, Siu Cheung Hui, Fuzhen Zhuang, Lejian Liao, Fei Li, Meihuizi Jia, Jiaqi Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ChenHZLLJL22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2636–2645
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512135
DOI:
10.1145/3485447.3512135
DBLP:
conf/www/ChenHZLLJL22
BibTeX:
Download