Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Implicit User Awareness Modeling via Candidate Items for CTR Prediction in Search Ads

Kaifu Zheng, Lu Wang, Yu Li, Xusong Chen, Hu Liu, Jing Lu, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhengWLCLLZPLS22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
246–255
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3511953
DOI:
10.1145/3485447.3511953
DBLP:
conf/www/ZhengWLCLLZPLS22
BibTeX:
Download