Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Hybrid Contrastive Quantization for Efficient Cross-View Video Retrieval

Jinpeng Wang, Bin Chen, Dongliang Liao, Ziyun Zeng, Gongfu Li, Shu-Tao Xia, Jin Xu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangCLZLXX22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
3020–3030
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512022
DOI:
10.1145/3485447.3512022
DBLP:
conf/www/WangCLZLXX22
BibTeX:
Download