Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Metadata-Induced Contrastive Learning for Zero-Shot Multi-Label Text Classification

Yu Zhang, Zhihong Shen, Chieh-Han Wu, Boya Xie, Junheng Hao, Ye-Yi Wang, Kuansan Wang, Jiawei Han


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhangSWXHWW022
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
3162–3173
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512174
DOI:
10.1145/3485447.3512174
DBLP:
conf/www/ZhangSWXHWW022
BibTeX:
Download