Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval

Shitao Xiao, Zheng Liu, Weihao Han, Jianjin Zhang, Yingxia Shao, Defu Lian, Chaozhuo Li, Hao Sun, Denvy Deng, Liangjie Zhang, Qi Zhang, Xing Xie


Anthology ID:
DBLP:conf/www/XiaoLHZSLLSDZZX22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
286–296
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3511957
DOI:
10.1145/3485447.3511957
DBLP:
conf/www/XiaoLHZSLLSDZZX22
BibTeX:
Download