Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Knowledge Enhanced GAN for IoT Traffic Generation

Shuodi Hui, Huandong Wang, Zhenhua Wang, Xinghao Yang, Zhongjin Liu, Depeng Jin, Yong Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/HuiWWYLJL22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
3336–3346
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3511976
DOI:
10.1145/3485447.3511976
DBLP:
conf/www/HuiWWYLJL22
BibTeX:
Download