Main » WWW » 2022 » WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

Cross DQN: Cross Deep Q Network for Ads Allocation in Feed

Guogang Liao, Ze Wang, Xiaoxu Wu, Xiaowen Shi, Chuheng Zhang, Yongkang Wang, Xingxing Wang, Dong Wang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiaoWWSZ0WW22
Volume:
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
401–409
URL:
https://doi.org/10.1145/3485447.3512109
DOI:
10.1145/3485447.3512109
DBLP:
conf/www/LiaoWWSZ0WW22
BibTeX:
Download