Main » WWW » 2022 » Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

A Multi-Task Learning Approach for Delayed Feedback Modeling

Zhigang Huangfu, Gongduo Zhang, Zhengwei Wu, Qintong Wu, Zhiqiang Zhang, Lihong Gu, Jun Zhou, Jinjie Gu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/HuangfuZWWZGZG22
Volume:
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
116–120
URL:
https://doi.org/10.1145/3487553.3524217
DOI:
10.1145/3487553.3524217
DBLP:
conf/www/HuangfuZWWZGZG22
BibTeX:
Download