Main » WWW » 2022 » Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022 »

PEAR: Personalized Re-ranking with Contextualized Transformer for Recommendation

Yi Li, Jieming Zhu, Weiwen Liu, Liangcai Su, Guohao Cai, Qi Zhang, Ruiming Tang, Xi Xiao, Xiuqiang He


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiZLSCZTXH22
Volume:
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022
Year:
2022
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM
Pages:
62–66
URL:
https://doi.org/10.1145/3487553.3524208
DOI:
10.1145/3487553.3524208
DBLP:
conf/www/LiZLSCZTXH22
BibTeX:
Download