Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 1 »

API-GNN: attribute preserving oriented interactive graph neural network

Yuchen Zhou, Yanmin Shang, Yanan Cao, Qian Li, Chuan Zhou, Guandong Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhouSCL0X22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 1
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
239–258
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00987-z
DOI:
10.1007/s11280-021-00987-z
DBLP:
journals/www/ZhouSCL0X22
BibTeX:
Download